Thông báo về việc nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/06/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nhà trường kính gửi các đơn vị Danh sách dự kiến nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2023.

Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện trách nhiệm của cá nhân, đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các viên chức có kỳ nâng lương đợt 1 năm 2023 theo dõi và kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có vướng mắc liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính (qua đ/c Linh Chi) trước ngày 28/04/2023.

(Danh sách có đăng trên website Trường)./.


Bài viết khác