Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/06/2023 của Chính phủ (Đợt 1 năm 2024)

Căn cứ Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị thuộc Trường triển khai phổ biến Quy định về tinh giản biên chế đến toàn thể viên chức trong đơn vị, trong đó đặc biệt lưu ý đến các chế độ được hưởng khi tinh giản biên chế, cụ thể:

1. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi:

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH năm 2014 (được sửa đổi bổ sung năm 2019), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH thì còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ lỷ lệ lương hưu cho việc nghỉ hưu trước tuổi

b) Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

c) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

2. Chính sách thôi việc ngay

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phục lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc.

Các cá nhân có nguyện vọng và thuộc đối tượng tinh giản biên chế làm đơn theo mẫu đăng trên website Trường, gửi hồ sơ về phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Đoàn Việt Linh Chi) trước ngày 29 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét quyết định.

Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng thời hạn./.

Lưu ý: Các văn bản gửi kèm: Download tại Website trường

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế.

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.


Bài viết khác