Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023

        Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường đã tiến hành họp để đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023. Kết quả như sau:

I. VỀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu Nhà trường:
Đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng Tỉnh xét xếp loại tập thể Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 179 người (có danh sách kèm theo).

3. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 20 người (có danh sách kèm theo).

4. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: 14 tập thể (có danh sách kèm theo).

5. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 03 tập thể (có danh sách kèm theo).

II. VỀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho 19 cá nhân và 01 tập thể:

(Có danh sách kèm theo)

2. Đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân:

          1. Bà Đàm Thị Ngọc Ngà - Phó Hiệu trưởng, Trường CĐSP Nghệ An

          2. Lê Thị Hương Quê - Trưởng bộ môn, khoa LLCT-TLGD.

3. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen cho 02 cá nhân:

          1. Bà Trần Thương Hiền - Chuyên viên, phòng Tổ chức - Hành chính.

          2. Bà Trần Thị Kim Ngân - Giảng viên, Khoa Trung học cơ sở

4. Đề nghị Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân

          1. Ông Trần Anh Tư - Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

III. VỀ HỒ SƠ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

          - Các cá nhân và tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen UBND Tỉnh, Bằng khen Bộ Giáo dục & Đào tạo,  Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ hoàn thành hồ sơ theo mẫu Báo cáo thành tích trong phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

          - Số lượng hồ sơ theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng đối với viên chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-CĐSPNA ngày 24/6/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An (Tất cả các bộ hồ sơ đều bản chính).

           Hồ sơ gửi về bộ phận Thi đua - khen thưởng, phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 29/6/2023 (qua bà Đinh Thị Thu Phương - phụ trách thi đua).

Lưu ý: Đối với các cá nhân được cử đi học tập nâng cao trình độ chưa nộp xác nhận kết quả học tập, đề nghị nộp về phòng Tổ chức - Hành chính chậm nhất ngày 28/6/2023, quá thời hạn trên Nhà trường không công nhận kết quả danh hiệu thi đua đã bình xét.

Trên đây là kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của các cá nhân và tập thể năm học 2022 - 2023, đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến toàn thể viên chức, người lao động. Nếu có ý kiến thắc mắc, kiến nghị yêu cầu làm bằng văn bản gửi cho Thường trực Hội đồng chậm nhất vào ngày 28/6/2023./.


Bài viết khác